Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Ellátása

Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41.

1.A szolgáltatás múltja, története

 

- A Napközi Otthon 1987. szeptember 1-én kezdte meg működését.

- 1987-től 1992-ig a Szivárvány Idősek Otthonához tartozott

- 1992-től a Szociális Gondozási Központ keretén belül működött

- 2003. augusztus 1-től a Mentálhigiénés Központ igazgatása alá tartozott

- 2012. február 1-től ismét a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretein belül működik.

     

Klienskör megnevezése:                       Fogyatékkal élő személyek

 

Klienskör megoszlása:                         Jelenleg 28 fő vesz részt a nappali ellátásban, közülük 20 fő fejlesztő foglalkoztatásban részesül

                                                              

Engedélyezett férőhelyszám:               Nappali ellátás:35 fő

                                                               Fejlesztő foglalkoztatás:21 fő

Ellátási terület: Nyíregyháza város közigazgatási területe

 

 

I.) A fogyatékkal élők nappali ellátásának szolgáltatásai:

 

Biztosított szolgáltatáselemek az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. § l) pontja alapján:

tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul,

készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására,

háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani,

étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatónál

esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

 felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll,

gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését,

közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.

gyógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékosságból adódó akadályoztatottság kompenzációjára szolgáló - a gyógypedagógia körébe tartozó - komplex tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja és környezete képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében,

pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére.

 

 • Szabadidős programok szervezése: kirándulás, sportrendezvényeken, kulturális     

    programokon való részvétel biztosítása.

 • Kreativitást, finom motorikus mozgást, esztétikai érzéket fejlesztő tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítása.
 • Tánc, zene, irodalmi foglalkozások szervezése.
 •  Hivatalos ügyintézéshez segítségnyújtás, információadás, tanácsadás.
 • Életviteli tanácsadás, önellátási készségek, képességek szinten tartását, illetve 

               fejlesztését célzó rendszeres napi tevékenységek biztosítása.

 • Családtagok, hozzátartozók mentális, szociális támogatása, a természetes támogató

                 rendszer erősítése a szociális munka eszközeivel.

A felvételhez szükséges dokumentumok: 

 • Kérelem
 • Megállapodás megkötése
 • Értesítés a szolgáltatásról
 • Nyilatkozat arról, hogy más alapszolgáltatást nem vesz igénybe az ellátott
 • Adatkezelésről tájékoztatás

A nappali ellátásba 3 hónap próbaidővel vehető fel az ellátott. Ha a próbaidő problémamentes, a megállapodás automatikusan határozatlan idejűvé válik.

Az intézményben látogatási és eseménynaplót vezetnek.

A Megállapodás tárgya

 • A tizennyolcadik életévét betöltött, családban élő, önmaga ellátására részben képes, enyhe és középsúlyos, értelmileg akadályozott személyek részére az Intézmény az 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fogyatékkal élők nappali ellátása, szociális szolgáltatást biztosít, melyet az Ellátott igénybe vesz.
 • Az ellátott az intézményi ellátásért térítési díjat fizet, mely jövedelme alapján kerül megállapításra, a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet alapján.

 

II.) Fejlesztő (szociális) foglalkoztatás

2006 augusztusában kapott engedélyt az intézmény a szociális foglalkoztatásra, melyet 2006 októberében indítottak el.

2017.áprili 1-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 99/C. § (1) bekezdése b)pontja alapján, a szolgáltatás új megnevezése fejlesztő foglalkoztatás, mely a korábban megállapított tartalmat nem érinti. 

A foglalkoztatást az Intézmény szakmai programja szerint történik

Az ellátott meglévő készségeire, képességeire épített, korának, fizikai állapotának megfelelő programot biztosítunk, egyéni foglalkoztatási terv alapján

A fejlesztő foglalkoztatás alapszabályai:

 • A foglalkoztatás Intézményi jogviszonyhoz kötött.
 • Az ellátottak minimum napi 4 órát, heti 20 órát dolgoznak
 • A foglalkoztatásban való részvételhez munka megállapodást kötünk az ellátottal
 • A munkáltató az Intézmény – a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
 • A munka megállapodás szolgálati időnek számít.

A fejlesztő foglalkoztatás keretén belül, az Intézmény az alábbi engedélyezett munkatevékenységeket végzi

 • Divatékszergyártás
 • Általános épülettakarítás
 • Zöldségféle, dinnye, gyökér-gumós növények termesztése
 • Zöldterület-kezelés
 • Egyéb. máshová nem sorolható feldolgozóipari tevékenység

Az intézmény elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41..

Tel.: 42/416-083, 416-084

Mobil tel: +36/ 20  269 34 64, +36 /20 338 21 88                                                                                                                                     

E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu