IV. A szerv nyilvántartásai

 

2.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

IV.

A szerv nyilvántartásai

1.

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 

Az ellátottak vonatkozásában:

1.A szolgáltatásra vonatkozó igények, valamint az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátumára, az ellátás megszüntetésének módjára, okára, a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok nyilvántartása (Szt. 20.§ szerinti nyilvántartás) – papír alapú nyilvántartás

2. A fennálló díjhátralékokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet 31.§ (2)-(3) bekezdései alapján vezetett nyilvántartás – papír alapú nyilvántartás

3. Az idősek tartós bentlakásos ellátását igénybevevő ellátottak vonatkozásában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet 19.§-ban foglaltak alapján, a fizetendő személyi térítési díj összegéről, a pénz- és ingatlanvagyon terheléséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről, valamint a hátralékról – az Szt. 68/B. § és 117/B. § szerinti eset kivételével – vezetett nyilvántartás – papír alapú nyilvántartás

4. az ellátotti dokumentáció -  papír alapú nyilvántartás

 

A foglalkoztatottak vonatkozásában:

1. személyi anyagok – papír alapú nyilvántartás

2. jogviszonyra vonatkozó, bér- és illetményadatok, cafeteria adatok, távollétadatok – papír alapú és elektronikus adatbázisban kezelt adatállomány (az informatikai rendszer megnevezése: KIRA)

 

Az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állók vonatkozásában:

1.szerződések nyilvántartása – papír alapú és elektronikus nyilvántartás

2.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

személyes adat

különleges – egészségügyi adat

különleges – bűnügyi adat (kizárólag a közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén)

3.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4.

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei