I. Felettes felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

1.I. 

Szervezeti, személyzeti adatok

1.6.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

 

Az irányító szerv megnevezése:                     

Az irányító szerv székhelye:                          

 

A fenntartó megnevezése:                     

A fenntartó székhelye:

A fenntartó postai címe:                        

A fenntartó telefonszáma:

A fenntartó telefaxszáma:

A fenntartó elektronikus levélcíme:

A fenntartó honlapja:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.

42/524-524

 

 

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu, http://www.nyiregyhaza.hu

2.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

Az irányító szerv megnevezése:                     

Az irányító szerv székhelye:                          

 

A fenntartó megnevezése:                     

A fenntartó székhelye:

A fenntartó postai címe:                        

A fenntartó telefonszáma:

A fenntartó telefaxszáma:

A fenntartó elektronikus levélcíme:

A fenntartó honlapja:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.

42/524-524

 

 

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu, http://www.nyiregyhaza.hu

   
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/A.§ -ban foglaltak alapján, ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről hozott döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ebben az esetben a fenntartó dönt az ellátás iránti kérelemről. A fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

 

Amennyiben az ellátott az intézményvezetőhöz panaszt nyújt be, és panasza kivizsgálása érdekében, az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/E.§ -ban foglaltak alapján, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

 

Amennyiben az ellátott és az intézmény között fennálló megállapodás felmondására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 101.§ (1) b) pontja szerint kerül sor, ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

 

Amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a konkrét összegben megállapított személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

 

Alapító Okirat